รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1นายวินัย เมฆหมอก 055515709 
101ชุมชนบ้านป่ามะม่วงนางอัญชัญ ครุธแก้ว 055513578 
102ชุมชนบ้านไม้งาม  055511651 
103ชุมชนบ้านวังหินนายประยุทธ ครุธแก้ว 055513576 
104เด่นวิทยา  055571087 
105ตากสินราชานุสรณ์นายฉัตรชัย งาเนียม 055511136 
106บ้านเกาะอ้ายด้วนนางสาววรินทร์ทิพย์ หมี้แสน 0555601360894924665
107บ้านคลองสักนายธัชญ์นันท์ธร รัตนโชติปภาพร 055540424 
108บ้านคลองห้วยทราย  055513586 
110บ้านชะลาดระฆังนางตรีรัตน์ เชียงทอง 055560123 
111บ้านตลุกกลางทุ่งนายศุภกฤต บุญจินนา   
112บ้านตลุกป่าตาล  055560124 
113ทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคมนายมงคล เมธีธรรม 055560175 
114บ้านท่าไม้แดงนายธีระ ม่วงไตรรัตน์ 0816745860 
115บ้านท่าเล่  055560138 
116บ้านน้ำด้วน  055560137 
117น้ำดิบพิทยาคมนายสุทน ใจคำ 0555172370966683565
118บ้านเนินมะลื่น  055517242 
119อนุบาลบ้านบ่อไม้หว้านายดิเรก มั่นเมือง 055516517 
120บ้านโป่งแดงนายสมศักดิ์ ใจจันทร์ 0899580298 
121บ้านโพรงตะเข้  055560125 
122บ้านมูเซอนายคธาวุธ ประเสริฐผล 055507055 
124บ้านลานเต็ง  055560131 
126บ้านลานสางนางสาวทัศนีย์ สมจิต 0555560129 
127บ้านลานห้วยเดื่อ  055560127 
128บ้านวังประจบ  055560132 
129บ้านวังม่วง  055560114 
130บ้านสะแกเครือนายอดุลย์ ธนะขว้าง 055560133 
131บ้านหนองกระทุ่มนายปิยสิทธิ์ เดชะวงษ์ 055560126 
132บ้านหนองกระโห้นางสาวรุ่งจิต ทองอินทร์ 055 514383 
133บ้านหนองแขม  055505084 
134บ้านหนองนกปีกกา  055560128 
135บ้านหนองบัวใต้นางศิริลักษณ์ บุญชู 055513586 
136บ้านหนองบัวเหนือ  055505612 
137บ้านหนองร่มนายชุติพงศ์ อโนทัย 055519188 
138หนองเสือพิทยาคมนายสุภาพ เหล็กบุญเพชร 010403037 
140บ้านห้วยเหลือง  055560176 
141วัดปากห้วยไม้งาม  0555710612 
142อนุบาลตากนางสมพิศ เกิดนวล 055511138 
201ขุนห้วยตากพัฒนาศึกษานายพิภพ โพนสาลี 055560113 
202ชุมชนบ้านแม่ยะนายแสวง แสนฟ้างาม 055550162 
203ชุมชนวัดสันป่าลานนายอดุลย์ พิมพรม 055591029 
204ชูวิชาราษฎร์นางสาววิจิตรา ยศหลวงฝน 055550197 
205บ้านเกาะลาน  055592039 
207บ้านดงยาง  055555256 
208เด่นไม้ซุงวิทยาคมนายนภดล ปราจันทร์ 0819710340 
209บ้านตากประถมวิทยา  055591031 
211บ้านทุ่งกระเชาะ  055555255 
212บ้านน้ำดิบนางจงกล งาเนียม 055560115 
213บ้านปากวังนางสาววาสนา สาเลิศ   
214บ้านแม่พะยวบนายสิรภพ หลอมทอง 055550101 
215บ้านแม่สลิดนางสาววทัญชลี สอนกอง 055587186 
216บ้านยางโองนอก  055587184 
217บ้านวังไม้ส้าน  055560112 
220บ้านห้วยพลู  055560174 
221บ้านห้วยแม่บอนนายชัยรัตน์ ถาวรงามยิ่งสกุล 055587222 
222บ้านใหม่  055555259 
223ประชาพัฒนา  055548019 
224อนุบาลรอดบำรุงนายวิทยา เอี่ยมทุเรียน 055591032 
225วัดพระธาตุน้อย    
226ยางโองน้ำวิทยาคมนางเสาวนีย์ หลอมต้น 055587182 
227ศรีวิทยานายประยูร คุณนาม 055591030 
228สว่างวิทยานางชญาชล แข็งเขตกรณ์   
301เขื่อนภูมิพล  055599119 
302ชุมชนชลประทานรังสรรค์นายไชยนิเวศน์ ยิ้มขาว 055599069 
303ชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว  055597190 
304บ้านคลองไม้แดง  055560130 
305บ้านดงลาน  055560155 
306อนุบาลบ้านท่าปุยนางปิยนันท์ ใจแก้ว 055599089 
307บ้านท่าปุยตก  055599320 
308บ้านท่าไผ่นายพัฒนา สุขหล้า 055597189 
309บ้านนาตาโพ  055560163 
310บ้านปากทางเขื่อนภูมิพลส.ต.ท.เฉลี่ย เจริญวงศ์ 055517244 
311บ้านป่ายางตะวันตก  018753378 
312บ้านป่ายางใต้  0869319543 
313บ้านวังไคร้มิตรภาพที่ 102นายณัฐวัฒน์ สมมะโน 055517135 
314บ้านวังโพนางกิตติยา จอกทอง 055560154 
315วังหวายวิทยาคมนางอัญชนา เกตุกลมเกลา 055599130 
316บ้านสันป่าป๋วย  055560167 
317บ้านสามเงานายวิวัฒน์ รวมเจริญ 055514840 
318บ้านโสมงนางเอื้อมพร ศรีดารา 055560166 
319บ้านหนองเชียงคา  055597188 
320หินลาดนาไฮวิทยาคมนายอภิเกียรติ ไก่แก้ว 0555601700985904217
321บ้านใหม่สามัคคีนางสาวสกุณา อินอยู่ 055597187 
322บ้านอูมวาบ  055560168 
323วัดสามเงา    
324หมู่บ้านตัวอย่าง  055517227 
401ตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2นางมาลินี อโนทัย 055560102 
402ดงซ่อมพิทยาคมนายอนันต์ กาวินำ 0878477669 
403เด่นวัวราษฎร์รังสรรค์นายไพศาล จันทร์สายทอง 055500131 
404บ้านตะเคียนด้วน    
405บ้านท่าตะคร้อนายวิสิทธิ์ สืบมี 0810469138 
407บ้านนาโบสถ์(น้อมมิตรอนุกูล)    
408บ้านประดาง(บุญธรรมจำปาอุปถัมภ์)  0840492682 
409ผาผึ้งวิทยาคมนางสาวณัฐชา อัครทรงพล 055560165 
410อนุบาลบ้านวังเจ้านางวาสนา คมเฉลียว 055556065 
411บ้านวังตำลึง  055517137 
413บ้านหนองปลาไหล    
414บ้านใหม่เสรีธรรม  055560101 
415บ้านวังน้ำเย็นนายชัยวรรธน์ ชูสุวรรณ์ 0897046130 
416บ้านศรีคีรีรักษ์  0810412972